Privacybeleid

Privacyverklaring

Leef en leer!, gevestigd aan Oosterdokskade 143 Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Leef en leer! verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

Voor- en achternaam

Telefoonnummer

E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Leef en leer verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via leefenleer@oba.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens Leef en leer! Verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • In inschrijving voor nieuwe trainingen
  • Om contact met je op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten

Wettelijke grondslag

  • Toestemming: je hebt Leef en leer! toestemming gegeven om je persoonsgegevens te verwerken
  • Noodzakelijk voor de uitvoering: persoonsgegevens zijn nodig om onze afspraken na te komen;

Geautomatiseerde besluitvorming

Leef en leer! maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, omdat dit voor onze dienstverlening niet nodig is.. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Leef en leer!) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Leef en leer! bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor de doelen waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden. Aan het einde van de bewaartermijn worden je persoonsgegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Leef en leer! verstrekt uitsluitend aan samenwerkingpartners en eventueel overige derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Leef en Leer! verwerkt je gegevens alleen binnen de EU.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Leef en leer! gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen (= recht op vergetelheid), te beperken en te verplaatsen .

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Leef en leer!

Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben te onvangen of door te geven aan aan een door jou genoemde organisatie.

Bovenstaande verzoeken kun je sturen naar leefenleer@oba.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Leef en leer! wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Leef en leer! neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@leefenleer.nl

Contactgegevens

Adres: Leef en Leer!, Oosterdokskade 143, 1011 DL Amsterdam

E-mail: https://www.leefenleer.nl

Telefoon: 020-5230755